Regulamin sklepu

Regulamin sklepu https://www.zaluzjedrewniane.pl ważny od 24 maja 2018 r.

 1. Informacje ogólne
 2. Właściciel sklepu i dane kontaktowe:

  • "Blister" Witold Sozański, Andrzej Cygan Sp. J.
  • ul. Pużaka 55a
  • 38-400 Krosno
  • Polska
  • REGON: 370363256
  • KRS: 0000119547 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII wydział gospodarczy KRS
  • NIP: 684-18-66-497
  • tel: (+48) 13 43 226 04
  • kom: (+48) 799 129 900

  Adres reklamacyjny:

  • "Blister" Witold Sozański, Andrzej Cygan Sp. J.
  • ul. Pużaka 55a
  • 38-400 Krosno
  • Polska
  • tel: (+48) 13 43 226 04
  • kom: (+48) 799 129 900

  Dane i numer naszego konta (PLN):

  • Blister Sp. J.
  • ul. Pużaka 55a
  • 38-400 Krosno
  • Polska
  • 07 1050 1458 1000 0012 0231 5568

  Dane i numer naszego konta (EUR):

  • Nazwa banku: ING Bank Śląski S.A.
  • Nazwa konta: Blister Sp. J.
  • IBAN: PL94 1050 1458 1000 0023 0152 1882
  • SWIFT: INGBPLPW

  Dane i numer naszego konta (GBP):

  • Nazwa banku: Raiffeisen Bank Polska S.A.
  • Nazwa konta: Blister Sp. J.
  • IBAN: PL38 1750 0012 0000 0000 2373 4737
  • SWIFT: RCBWPLPW

 3. Definicje
 4. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

  Dostawa - rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu usługi.

  Dowód zakupu - faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

  Karta produktu - pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

  Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  Kodeks cywilny - Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

  Kodeks dobrych praktyk - zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

  Koszyk - lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

  Kupujący - zarówno Konsument, jak i Klient.

  Miejsce wydania rzeczy - adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

  Moment wydania rzeczy - moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

  Płatność - metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.

  Polityka prywatności - podstrona Sklepu zawierająca informacje związane z ochroną danych osobowych, dostępna pod adresem https://www.zaluzjedrewniane.pl/polityka-prywatnosci.

  Prawo konsumenckie - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

  Produkt - minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

  Przedmiot umowy - produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

  Punkt odbioru - miejsce wydania rzeczy niebędące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

  Rzecz - rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

  Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.zaluzjedrewniane.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

  Sprzedający - Właściciel sklepu - „Blister” Witold Sozański, Andrzej Cygan Sp. J.

  System - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

  Termin realizacji - podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych (a jeśli nie jest podana - przyjmuje się, w zależności od rodzaju produktu, od 7 do 14 dni roboczych).

  Umowa - umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

  Ustawa - akt prawny o charakterze powszechnie obowiązującym, uchwalany przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

  Wada - zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

  Wada fizyczna - niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

  • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta, nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
  • w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność.

  Wada prawna - sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także, jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

  Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

 5. Warunki ogólne
 6. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i określane są na kartach produktów jako Cena. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest na następnym etapie składania zamówienia (Koszyk). Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

  Sprzedający dokłada wszelkich starań w zapewnianiu Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: Microsoft Edge wersja 41 lub nowsza, Firefox wersja 60 lub nowsza, Chrome wersja 66 lub nowsza, Opera wersja 53 lub nowsza.

  Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

 7. Zawarcie umowy, realizacja i wysyłka
 8. Sprzedający - właściciel sklepu, firma Blister - zajmuje się produkcją, sprzedażą oraz serwisem pogwarancyjnym przesłon okiennych. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową za pośrednictwem stron https://www.blinds-4-you.com/en/, https://www.blinds-4-you.com/nl/, https://www.zaluzjedrewniane.pl, http://www.blister.com.pl, https://www.holzjalousien24.de oraz https://www.zaluziedrevene.sk.

  Zamówienia można składać za pośrednictwem:

  1. strony internetowej (24 godziny na dobę przez cały rok), za pośrednictwem przygotowanego na stronie formularza. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
   • dodanie do koszyka produktu;
   • wybór rodzaju dostawy;
   • wybór rodzaju płatności;
   • wybór miejsca wydania rzeczy;
   • złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam”.
  2. telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 13 43 226 04, (+48) 799 129 900 w godzinach od 8.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku i w soboty od 9.00 do 13.00.
  3. drogą emailową przesyłając zamówienie na adres .

  Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą złożenia zamówienia. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia chyba, że Klient nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.

  Zawarcie umowy z Klientem oznacza jednocześnie zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych Klienta zgodnie z Polityką prywatności.

  Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin roboczych od złożenia zamówienia. Warunkiem koniecznym realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu lub adresu e-mail - do przyjęcia potwierdzenia zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania, anulowania lub zmiany warunków zamówienia w przypadku, gdy:

  1. w ciągu 7 dni roboczych od chwili otrzymania zamówienia nie ma możliwości skontaktowania się z Kupującym (brak odpowiedzi na e-mail lub telefon);
  2. dane podane w zamówieniu są nieprawdziwe;
  3. na stronie internetowej lub w bazie danych wystąpił błąd, którego wynikiem było nieprawidłowe obliczenie ceny produktu lub innych kosztów związanych z przetworzeniem zamówienia;
  4. w ciągu 30 dni roboczych od złożenia zamówienia nie wpłacono na konto Sprzedającego zaliczki (jeśli była wymagana) lub wpłacono zaliczkę w kwocie mniejszej od uzgodnionej;
  5. występują okoliczności uniemożliwiające całkowicie lub czasowo wykonanie zamówienia (np. brak surowca).

  Zamówienia realizowane są w terminie o 7 do 14 dni roboczych (w zależności od rodzaju produktu). W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, zamawiający otrzyma na ten temat informację pocztą elektroniczną lub telefonicznie. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie poinformujemy Państwa o możliwym terminie realizacji zamówienia.

  Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

  Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy

  Koszt przesyłki ponosi Kupujący. Dostępne są dwie formy płatności:

  • przesyłka za pobraniem - koszt zapakowania i przesłania podany jest na podstronie Koszyka;
  • płatność przelewem przed realizacją zamówienia - koszt zapakowania i przesłania podany jest na podstronie Koszyka.

  W przypadku niestandardowego zamówienia ostateczny koszt przesyłki określany jest w trakcie uzgadniania zamówienia. Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej bez gwarancji określonej godziny dostawy. Gdy dostawca nie zastanie odbiorcy pod podanym przez klienta adresem, może skontaktować się z nim w celu uzgodnienia kolejnego terminu doręczenia. W przypadku, gdy druga próba doręczenia przesyłki będzie nieskuteczna koszty kolejnego doręczenia ponosi klient. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić czy zawartość przesyłki nie uległa uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy zawartość przesyłki uległa uszkodzeniu należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia zaistniałego zdarzenia. Po doręczeniu przesyłki wszelkie ryzyko związane z uszkodzeniem lub utratą przesyłki przechodzi na Kupującego.

  Przed upływem jednego miesiąca od wysłania zamówionych przez Kupującego produktów, Sprzedający zastrzega sobie prawo do jednorazowego wysłania e-maila na wskazany w Zamówieniu adres e-mail z prośbą o wyrażenie opinii na temat zamówionych produktów lub na temat Sprzedającego.

 9. Prawo do odstąpienia od umowy
 10. Ze względu na produkcyjny charakter działalności Sprzedającego, każdy produkt wykonywany jest na indywidualne zamówienia klienta. W związku z tym faktem nie ma możliwości zwrotu zakupionego towaru, za wyjątkiem przypadków dotyczących uszkodzenia przesyłki, a podanych poniżej. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za błędne podanie przez Kupującego parametrów zamawianego towaru (wymiary, kolor itp.). Konsumentowi, zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

  • Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT);
  • Na wszystkie produkty zakupione w naszym sklepie udzielamy 24 miesięcznej gwarancji;
  • Gwarancja nie obejmuje napraw uszkodzeń spowodowanych przez nieprawidłową eksploatację i montaż oferowanych produktów;
  • Wszelkie wady produktu lub braki w wyposażeniu dodatkowym (np. elementów montażowych) należy zgłaszać w terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymaniu przesyłki;
  • Klient składający reklamację powinien dostarczyć przedsiębiorcy wadliwy towar – odesłać go lub osobiście dostarczyć do miejsca wskazanego w umowie (jeżeli tego miejsca nie określono, tam gdzie został mu wydany). Zwrot należy odesłać w opakowaniu zapewniającym bezpieczną przesyłkę;
  • Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru pod adres Sprzedającego;
  • Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (kolor, proporcje itp. zamówionego towaru) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru;
  • Reklamacji podlegają wady ukryte, wynikające z przyczyn konstrukcyjno-technologicznych (np. nieprawidłowo funkcjonujący mechanizm żaluzji). Nie uważa się za wadę takiej zmiany, która pojawiła się w okresie gwarancyjnym, a której powodem jest naturalne zużycie towaru;
  • Producent nie bierze odpowiedzialności za produkt, którego wymiary przewyższają zalecane dla danego typu produktów. Specyfikacja techniczna zawarta jest w karcie produktu na stronie sklepu;
  • W przypadku uznania reklamacji (produkt wadliwy lub niezgodny z zamówionym), towar zostanie naprawiony lub wymieniony na wolny od wad i ponownie dostarczony klientowi na koszt Sprzedawcy. W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany towaru na nowy (brak na stanie, koniec serii/produkcji), Kupujący otrzyma zwrot pieniędzy;
  • W przypadku nieuzasadnionej reklamacji towar zostanie odesłany Kupującemu na jego koszt za pobraniem;
  • W przypadku, gdy dostarczony towar posiada uszkodzenia mechaniczne powstałe w czasie transportu, ale widoczne dopiero po otwarciu przesyłki, należy niezwłocznie poinformować telefonicznie o tym fakcie pracownika firmy Blister.
  • Sprzedający zastrzega sobie prawo do nieodebrania przesyłek wysłanych na jego koszt i nieuzgodnionych z pracownikami Sprzedającego.

 11. Rękojmia
 12. Zamiast możliwości skorzystania z gwarancji udzielanej przez Sprzedającego Kupujący może wykonać swoje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne otrzymanego towaru określone w art. 556 i następne Kodeksu cywilnego.

 13. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych
 14. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupujących sklepu jest Sprzedający. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, aktualizacji swoich danych osobowych.

 15. Postanowienia końcowe
 16. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w Sklepie Internetowym zarejestrowanym pod domeną https://www.zaluzjedrewniane.pl są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody.

  Wysyłając ze Sklepu Internetowego zamówienie, Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku niedotrzymania przez Kupującego postanowień Regulaminu, właściciel sklepu jest uprawniony do unieważnienia złożonego zamówienia.

  Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu. Zmiany w regulaminie wprowadzane będą w celu dostosowania go do obowiązującego stanu prawnego.

  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Kupujący wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Klienta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

  Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, konsument powinien być poinformowany, przy użyciu środka porozumiewania się na odległość, najpóźniej w chwili złożenia mu propozycji zawarcia umowy o prawie odstąpienia od umowy w terminie 14 dni za wyjątkiem świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (art. 10 ust. 3), a tym samym produktów wykonywanych na indywidualne zamówienie klienta.

  UWAGA !!!

  Sznurki i koraliki służące do obsługi mogą tworzyć niebezpieczne pętle szczególnie dla małych dzieci – wszystkie te elementy muszą być zabezpieczone odpowiednio wysoko na dołączonych do zestawów zapinkach i uchwytach w miejscu niedostępnym dla dzieci! (sugerowana wysokość montażu uchwytów 130-150 cm od posadzki). Zamontowanie w/w uchwytów i zaczepów umożliwia zmniejszenie ryzyka uduszenia. Udokumentowano, że małe dzieci zginęły na skutek uduszenia pętlami z linek, łańcuszków i taśm oraz sznurów służących do obsługi takich produktów. Należy odsunąć łóżka, kojce i meble od sznurków zasłon okiennych. Producent zachęca do zwrócenia uwagi na zamieszczone na stronie instrukcje montażu przed zamontowaniem i użytkowaniem zakupionych produktów. Prosimy o zachowanie instrukcji do wglądu w przyszłości. Użycie dodatkowych urządzeń zabezpieczających umożliwia zmniejszenie ryzyka uduszenia.

  Za pomoc w napisaniu regulaminu dziękujemy Kancelarii Adwokackiej mgr Magdalena Cygan-Sajdak i Kancelarii Rady Prawnego mgr Elżbieta Cygan w Krośnie.