Regulamin sklepu

Regulamin sklepu www.zaluzjedrewniane.pl ważny od 1 stycznia 2015 r.

 1. Informacje ogólne
 2. Właściciel sklepu i dane kontaktowe:

  • "Blister" Witold Sozański, Andrzej Cygan Sp. J.
  • ul. Pużaka 55a
  • 38-400 Krosno
  • Polska
  • REGON: 370363256
  • KRS: 0000119547 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII wydział gospodarczy KRS
  • NIP: 684-18-66-497
  • tel: (+48) 13 43 226 04
  • kom: (+48) 799 129 900
  • fax: (+48) 13 42 012 04

  Adres reklamacyjny:

  • "Blister" Witold Sozański, Andrzej Cygan Sp. J.
  • ul. Pużaka 55a
  • 38-400 Krosno
  • Polska
  • tel: (+48) 13 43 226 04
  • kom: (+48) 799 129 900

  Dane i numer naszego konta (PLN):

  • Blister Sp. J.
  • ul. Pużaka 55a
  • 38-400 Krosno
  • Polska
  • 07 1050 1458 1000 0012 0231 5568

  Dane i numer naszego konta (EUR):

  • Nazwa banku: ING Bank Śląski S.A.
  • Nazwa konta: Blister Sp. J.
  • IBAN: PL94 1050 1458 1000 0023 0152 1882
  • SWIFT: INGBPLPW

  Dane i numer naszego konta (GBP):

  • Nazwa banku: Raiffeisen Bank Polska S.A.
  • Nazwa konta: Blister Sp. J.
  • IBAN: PL38 1750 0012 0000 0000 2373 4737
  • SWIFT: RCBWPLPW

  Dane naszego konta PayPal:

  • a.cygan@wp.pl

 3. Definicje
 4. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

  Dostawa - rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu usługi.

  Dowód zakupu - faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

  Karta produktu - pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

  Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  Kodeks cywilny - Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

  Kodeks dobrych praktyk - zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

  Koszyk - lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

  Kupujący - zarówno Konsument, jak i Klient.

  Miejsce wydania rzeczy - adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

  Moment wydania rzeczy - moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

  Płatność - metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.

  Prawo konsumenckie - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

  Produkt - minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

  Przedmiot umowy - produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

  Punkt odbioru - miejsce wydania rzeczy niebędące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

  Rzecz - rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

  Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.zaluzjedrewniane.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

  Sprzedający - Właściciel sklepu - „Blister” Witold Sozański, Andrzej Cygan Sp. J.

  System - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

  Termin realizacji - podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych (a jeśli nie jest podana - przyjmuje się, w zależności od rodzaju produktu, od 7 do 14 dni roboczych).

  Umowa - umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

  Ustawa - akt prawny o charakterze powszechnie obowiązującym, uchwalany przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

  Wada - zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

  Wada fizyczna - niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

  • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta, nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
  • w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność.

  Wada prawna - sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także, jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

  Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

 5. Warunki ogólne
 6. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i określane są na kartach produktów jako Cena. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest na następnym etapie składania zamówienia (Koszyk). Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

  Sprzedający dokłada wszelkich starań w zapewnianiu Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: Internet Explorer wersja 11 lub nowsza, Firefox wersja 38 lub nowsza, Chrome wersja 43 lub nowsza.

  Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

 7. Zawarcie umowy, realizacja i wysyłka
 8. Sprzedający - właściciel sklepu, firma Blister - zajmuje się produkcją, sprzedażą oraz serwisem pogwarancyjnym przesłon okiennych. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową za pośrednictwem stron www.blinds-4-you.com, www.zaluzjedrewniane.eu, www.zaluzjedrewniane.pl, www.blister.com.pl, www.holzjalousien24.de oraz www.zaluziedrevene.sk.

  Zamówienia można składać za pośrednictwem:

  1. strony internetowej (24 godziny na dobę przez cały rok), za pośrednictwem przygotowanego na stronie formularza. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
   • dodanie do koszyka produktu;
   • wybór rodzaju dostawy;
   • wybór rodzaju płatności;
   • wybór miejsca wydania rzeczy;
   • złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam”.
  2. telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 13 43 226 04, (+48) 799 129 900 w godzinach od 8.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku i w soboty od 9.00 do 13.00.
  3. drogą emailową przesyłając zamówienie na adres .

  Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą złożenia zamówienia. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia chyba, że Klient nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.

  Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin roboczych od złożenia zamówienia. Warunkiem koniecznym realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu lub adresu e-mail - do przyjęcia potwierdzenia zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania, anulowania lub zmiany warunków zamówienia w przypadku, gdy:

  1. w ciągu 7 dni roboczych od chwili otrzymania zamówienia nie ma możliwości skontaktowania się z Kupującym (brak odpowiedzi na e-mail lub telefon);
  2. dane podane w zamówieniu są nieprawdziwe;
  3. na stronie internetowej lub w bazie danych wystąpił błąd, którego wynikiem było nieprawidłowe obliczenie ceny produktu lub innych kosztów związanych z przetworzeniem zamówienia;
  4. w ciągu 30 dni roboczych od złożenia zamówienia nie wpłacono na konto Sprzedającego zaliczki (jeśli była wymagana) lub wpłacono zaliczkę w kwocie mniejszej od uzgodnionej;
  5. występują okoliczności uniemożliwiające całkowicie lub czasowo wykonanie zamówienia (np. brak surowca).

  Zamówienia realizowane są w terminie o 7 do 14 dni roboczych (w zależności od rodzaju produktu). W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, zamawiający otrzyma na ten temat informację pocztą elektroniczną lub telefonicznie. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie poinformujemy Państwa o możliwym terminie realizacji zamówienia.

  Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

  Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy

  Koszt przesyłki ponosi Kupujący. Dostępne są dwie formy płatności:

  • przesyłka za pobraniem - koszt zapakowania i przesłania podany jest na podstronie Koszyka;
  • płatność przelewem przed realizacją zamówienia - koszt zapakowania i przesłania podany jest na podstronie Koszyka.

  W przypadku niestandardowego zamówienia ostateczny koszt przesyłki określany jest w trakcie uzgadniania zamówienia. Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej bez gwarancji określonej godziny dostawy. Gdy dostawca nie zastanie odbiorcy pod podanym przez klienta adresem, może skontaktować się z nim w celu uzgodnienia kolejnego terminu doręczenia. W przypadku, gdy druga próba doręczenia przesyłki będzie nieskuteczna koszty kolejnego doręczenia ponosi klient. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić czy zawartość przesyłki nie uległa uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy zawartość przesyłki uległa uszkodzeniu należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia zaistniałego zdarzenia. Po doręczeniu przesyłki wszelkie ryzyko związane z uszkodzeniem lub utratą przesyłki przechodzi na Kupującego.

 9. Prawo do odstąpienia od umowy
 10. Ze względu na produkcyjny charakter działalności Sprzedającego, każdy produkt wykonywany jest na indywidualne zamówienia klienta. W związku z tym faktem nie ma możliwości zwrotu zakupionego towaru, za wyjątkiem przypadków dotyczących uszkodzenia przesyłki, a podanych poniżej. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za błędne podanie przez Kupującego parametrów zamawianego towaru (wymiary, kolor itp.). Konsumentowi, zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

  • Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT);
  • Na wszystkie produkty zakupione w naszym sklepie udzielamy 24 miesięcznej gwarancji;
  • Gwarancja nie obejmuje napraw uszkodzeń spowodowanych przez nieprawidłową eksploatację i montaż oferowanych produktów;
  • Wszelkie wady produktu lub braki w wyposażeniu dodatkowym (np. elementów montażowych) należy zgłaszać w terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymaniu przesyłki;
  • Klient składający reklamację powinien dostarczyć przedsiębiorcy wadliwy towar – odesłać go lub osobiście dostarczyć do miejsca wskazanego w umowie (jeżeli tego miejsca nie określono, tam gdzie został mu wydany). Zwrot należy odesłać w opakowaniu zapewniającym bezpieczną przesyłkę;
  • Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru pod adres Sprzedającego;
  • Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (kolor, proporcje itp. zamówionego towaru) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru;
  • Reklamacji podlegają wady ukryte, wynikające z przyczyn konstrukcyjno-technologicznych (np. nieprawidłowo funkcjonujący mechanizm żaluzji). Nie uważa się za wadę takiej zmiany, która pojawiła się w okresie gwarancyjnym, a której powodem jest naturalne zużycie towaru;
  • Producent nie bierze odpowiedzialności za produkt, którego wymiary przewyższają zalecane dla danego typu produktów. Specyfikacja techniczna zawarta jest w karcie produktu na stronie sklepu;
  • W przypadku uznania reklamacji (produkt wadliwy lub niezgodny z zamówionym), towar zostanie naprawiony lub wymieniony na wolny od wad i ponownie dostarczony klientowi na koszt Sprzedawcy. W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany towaru na nowy (brak na stanie, koniec serii/produkcji), Kupujący otrzyma zwrot pieniędzy;
  • W przypadku nieuzasadnionej reklamacji towar zostanie odesłany Kupującemu na jego koszt za pobraniem;
  • W przypadku, gdy dostarczony towar posiada uszkodzenia mechaniczne powstałe w czasie transportu, ale widoczne dopiero po otwarciu przesyłki, należy niezwłocznie poinformować telefonicznie o tym fakcie pracownika firmy Blister.
  • Sprzedający zastrzega sobie prawo do nieodebrania przesyłek wysłanych na jego koszt i nieuzgodnionych z pracownikami Sprzedającego.

 11. Rękojmia
 12. Zamiast możliwości skorzystania z gwarancji udzielanej przez Sprzedającego Kupujący może wykonać swoje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne otrzymanego towaru określone w art. 556 i następne Kodeksu cywilnego.

 13. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych
 14. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupujących sklepu jest Sprzedający. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, aktualizacji swoich danych osobowych.

 15. Postanowienia końcowe
 16. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w Sklepie Internetowym zarejestrowanym pod domeną www.zaluzjedrewniane.pl są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody.

  Wysyłając ze Sklepu Internetowego zamówienie, Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku niedotrzymania przez Kupującego postanowień Regulaminu, właściciel sklepu jest uprawniony do unieważnienia złożonego zamówienia.

  Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu. Zmiany w regulaminie wprowadzane będą w celu dostosowania go do obowiązującego stanu prawnego.

  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Kupujący wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Klienta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

  Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, konsument powinien być poinformowany, przy użyciu środka porozumiewania się na odległość, najpóźniej w chwili złożenia mu propozycji zawarcia umowy o prawie odstąpienia od umowy w terminie 14 dni za wyjątkiem świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (art. 10 ust. 3), a tym samym produktów wykonywanych na indywidualne zamówienie klienta.

  UWAGA !!!

  Sznurki i koraliki służące do obsługi mogą tworzyć niebezpieczne pętle szczególnie dla małych dzieci – wszystkie te elementy muszą być zabezpieczone odpowiednio wysoko na dołączonych do zestawów zapinkach i uchwytach w miejscu niedostępnym dla dzieci! (sugerowana wysokość montażu uchwytów 130-150cm od posadzki). Zamontowanie w/w uchwytów i zaczepów umożliwia zmniejszenie ryzyka uduszenia. Udokumentowano, że małe dzieci zginęły na skutek uduszenia pętlami z linek, łańcuszków i taśm oraz sznurów służących do obsługi takich produktów. Należy odsunąć łóżka, kojce i meble od sznurków zasłon okiennych. Producent zachęca do zwrócenia uwagi na zamieszczone na stronie instrukcje montażu przed zamontowaniem i użytkowaniem zakupionych produktów. Prosimy o zachowanie instrukcji do wglądu w przyszłości. Użycie dodatkowych urządzeń zabezpieczających umożliwia zmniejszenie ryzyka uduszenia.

  Za pomoc w napisaniu regulaminu dziękujemy Kancelarii Adwokackiej mgr Magdalena Cygan-Sajdak i Kancelarii Rady Prawnego mgr Elżbieta Cygan w Krośnie.